Onze voorwaarden.

We streven er voor om steeds samen met u naar een oplossing te zoeken mocht er iets mislopen.
Omdat het zo wettelijk voorzien is (en mochten we er echt niet uit geraken) kun je hieronder onze voorwaarden terugvinden.

Algemene voorwaarden MARKITA

 1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.
 2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van eenopdracht door de klant als aanvaard beschouwd.
 3. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan € 150;
  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de € 150;
  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de € 500, met een totaallimiet van € 2.000.
 4. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagenindien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
 5. Klachten moeten door de klant gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.
 6. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico's gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over opde koper vanaf het ogenblik van levering.
 7. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement op tijd schriftelijk wordt opgezegd, zijnde tenminste één (1) maand voor de afloop van de termijn.
 8. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege enzonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
 9. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding.
  Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes steeds eigendom blijven van MARKITA of de rechtmatige derde eigenaar. MARKITA kan echter beslissen om een gebruiksrecht te verlenen aan de klant. Alle knowhow, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door MARKITA blijven steeds toebehoren aan MARKITA of de derde rechtmatige eigenaar.
 10. De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. MARKITA is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis. In het geval van hosting zal alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. MARKITA zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.
 11. De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren noch de huur overdragen tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MARKITA.
 12. MARKITA heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. MARKITA verbindt er zich toe voorziene werkzaamheden steeds te communiceren en deze tot een minimum te beperken en dus de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.
 13. Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een website is een voorschot van 40% van het totaalbedrag verschuldigd. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. Het voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur (saldofactuur). De website wordt slechts online gebracht na vereffening van het verschuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. Indien de website toch online zou worden gebracht zonder een volledige betaling kan MARKITA de website steeds offline halen indien bepaalde betalingen achterwege zouden blijven. MARKITA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden voor de bouw van de website te laten uitvoeren door derden in onderaanneming. MARKITA is niet aansprakelijk voor de grafische en tekstuele inhoud van de website van de klant. MARKITA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele copyright-inbreuken op de website van de klant. MARKITA behoudt zich het recht voor om websites met racistische of illegale inhoud of indien de bevoegde instanties daarom verzoeken, te verwijderen.
  Werken die door MARKITA werden uitgevoerd maar die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief. MARKITA kan in de toekomst het uurtarief éénzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken
 14. MARKITA doet er alles aan om afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. In de meeste gevallen moet de klant ons ook materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de website. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan MARKITA worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door MARKITA. Indien materiaal ontbreekt, dat door de koper dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de bestelling van de website wordt de website als af beschouwd. Op dat ogenblik begint ook de hosting te lopen en wordt deze dus ook gefactureerd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele fouten die binnen de 60 dagen na oplevering – dit is het moment dat de website online wordt gezet in een testomgeving – worden gerapporteerd worden kosteloos hersteld indien deze door MARKITA als werkelijke fouten worden erkend en indien deze betrekking hebben op software door MARKITA geschreven. De klant heeft enkel recht op garantie indien alle facturen mbt het opgeleverde werk en ook de hosting werden betaald. De klant heeft geen recht op verlenging van de garantieperiode indien door niet-betaling van facturen de werken in garantie door MARKITA worden gestaakt. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief. Er geldt geen garantie op fouten die voorkomen in derde partij software.
 15. Het feit dat MARKITA een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.
  De overeenkomst of de door MARKITA verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door MARKITA. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
 16. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge tenzij MARKITA er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant. Het Belgische recht is toepasselijk.
 17. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.
  Il y a la possibilité de demander une traduction en français. It is possible to ask for a translation in English.

Gebruiksvoorwaarden website MARKITA

 1. Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht deze website te verlaten. MARKITA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. MARKITA kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.
 2. MARKITA probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.
 3. MARKITA weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. MARKITA verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.
 4. U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat MARKITA hier geen deel van uitmaakt en dat u MARKITA niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden. De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. MARKITA kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat MARKITA akkoord gaat met de inhoud en MARKITA vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.
 5. U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MARKITA. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van MARKITA.
 6. U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.
 7. Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.

Versie

De voorwaarden op deze pagina werden het laatst bijgewerkt op 1 december 2023.